Ana İlkeler ve Etik Kurallar

Ana ilkeler ve etik kurallarımız SmartsUnited / Birleşik Akıllar tarafından yürütülen SmartMentor programı da dahil olmak üzere yürütülen tüm projelerde görev alan, mentorlarımız, çalışanlarımız, eğitmenlerimiz, hizmet aldığımız ve iş birliği yaptığımız ve yapacağımız tüm kurum ve kuruluşları kapsar.

Ana ilkemiz akıl, bilim ve iyi ahlak yolunda din, ırk, inanç, ideoloji ve cinsiyet ayırımı yapmadan kâr amaçlı veya kâr amacı gütmeyen aksiyonlar alarak, fikir ve iş ilişkisi içinde olduğumuz kişi ve kurumlarla bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmak, ortak payda ve ortak akıl birlikteliği ile başta ülkemiz olmak üzere çevre coğrafyalarda değer yaratmaktır.

SmartsUnited ve / veya SmartMentor program üyelerimiz Mentorluk ve Danışmanlık ilişkisinde bulunduğu kurum ve kişiler ile verilen görevi ana ilkelerimiz doğrultusunda yerine getirirken;

  • Evrensel insan hakları ve hukuku temel alarak, işinde ve hayatında doğru, güvenilir, sır saklayan, bilgi ve tecrübesini tarafsız olarak aktaran, içi, dışı, özü sözü bir olan, kötü söz ve hareketlerden sakınan, çıkar çatışmasından, hile, kibir ve istismardan tamamen uzak bireyler olarak hareket etmeyi,
  • Mentorluk sürecinin başından itibaren çalışılan kurum, şirket ve /veya girişimci ile güvene dayalı bir ilişki kurmayı hedeflemeyi, girişimcinin fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere projesi ve şirketi ile ilgili tarafımızla paylaşılan ve /veya tarafımıza ait olanlar da dahil tüm gizli bilgileri kanun ve etik kurallar çerçevesinde korumayı ve hiçbir şekilde üçüncü şahıs ve kurumlara aktarmamayı ve ilişkili tüm kanunlara uyacağını,
  • Kurum, şirket ve/veya girişimcinin çıkarlarıyla kendi çıkarları arasında çelişki yaratabilecek her türlü durumdan kesinlikle kaçınmayı, insani ve ticari ahlaka aykırı taleplerde bulunmamayı,
  • Smartmentorlar kendi ve kurumları adına yaptıkları bağımsız faaliyetler esnasında SmartsUnited ailesinin güvenilirliğine, saygınlığına ve statüsüne zarar verecek girişimlerde bulunmaktan kaçınmayı ve SmartsUnited ana ilkeleri ve etik kurallarına yakışır şekilde hareket etmeyi,

kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ülkemiz ve çevre coğrafyaların en köklü sorunu, nitelikli akılların inanç, ideoloji, ırk, cinsiyet ve kültür ayrımı yapmaksızın ortak payda ve ortak kazanç ilkesi ile bir araya gelemeyişidir.
SmartsUnited/Birleşik Akıllar olarak varlığımızın temel nedeni, bölünerek değil, birleşerek daha büyük bir güç olunabileceğine inananlarla bir araya gelmektir.
Bu çok katmanlı yapının ülkemiz ve çevre coğrafyaların teknoloji politikalarında söz sahibi olarak daha sürdürülebilir bir ekonomik ve sosyal kalkınma modeli oluşturulmasında belirleyici ve itici bir güç olmasını hedeflemekteyiz.
SmartsUnited, nitelikli bilginin küresel düzeyde erişimini mümkün kılarak, kurumsal oluşumlar altında uzun dönemli bilgi depolanması, toplanan verilerin işlenmesi, işlenen verilerle kar amaçlı veya kar amacı gütmeyen aksiyonlar alınması ve nitelikli akılların bir araya getirilerek birleşik akıllar düzeyinde yüksek sinerji ve değer etkisi yaratılabilmesi üzerine tasarlanmıştır. Vazgeçilmez ilkemiz akıl, bilim ve iyi ahlak yolunda ilerlemektir.